مقایسه و ساده کردن کسرها

حجم فایل : 499.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا مقایسه و ساده کردن کسرها مقایسه کسرها

1- زمانی که هر دو کسر دارای مخرج های برابر باشند


2-زمانی که هر دو کسر دارای صورت های برابر باشند
1- زمانی که صورت و مخرج دو کسر با هم برابر نباشند

روش پیدا کردن کوچکترین مخرج مشترک: ساده کردن کسرها: قرار دادن چند کسر بین دو کسر:
1-زمانی که مخرج دو کسر برابر و بین صورت هایشان فاصله وجود داشته باشد.
مثال :بین دو کسر و ،سه کسر بنویسید

2-زمانی که مخرج دو کسر برابر و بین صورت هایشان فاصله وجود نداشته باشد.
مثال :بین دو کسر و ،سه کسر بنویسید

3-زمانی که مخرج دو کسر برابر نباشند .
مثال :بین دو کسر و ،سه کسر بنویسید

مثال : بین دو کسر و ،سه کسر بنویسید پایان...